Lỗi xây nhà thịt gỗ bằng phím BS trong AOE không được

Lỗi xây nhà thịt gỗ bằng phím BS trong AOE không được

Tại sao không dùng được phím BS để xây nhà gỗ được, lỗi không...